Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái quyết tâm xây dựng chi bộ kiểu mẫu

Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trong giai đoạn 2022 – 2025, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng quyết tâm xây dựng “Chi bộ kiểu mẫu”, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Đề án số 07- ĐA/TU ngày 28/2/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 – 2025 và Quyết định số 1513-QĐ/ĐUK ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh bổ sung Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng xây dựng chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025. Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã chủ động xây dựng Kế hoạch, xác định các tiêu chí nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Chi bộ kiểu mẫu, làm cơ sở cho Cấp ủy định hướng, chỉ đạo, lãnh đạo Chi bộ, các tổ chức đoàn thể và đảng viên, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ hàng năm, cũng như mỗi cá nhân chủ động xây dựng bản cam kết sát với tình hình ở Chi bộ, đơn vị và tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các tiêu chí xây dựng Chi bộ kiểu mẫu cụ thể, như:  

Tiêu chí chung: (1) Hằng năm, chi bộ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, đảm bảo 100% đảng viên tham gia đầy đủ và có từ 5 đảng viên trở lên tham gia ý kiến thảo luận tại các buổi sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề. (2) Lãnh đạo 100% các đoàn thể trong chi bộ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi tổ chức, hàng năm được cấp có thẩm quyền đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 50% số đoàn thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

 (3) 100% đảng viên nghiêm túc, sử dụng có hiệu quả “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”. (4) Chi bộ có 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại “Nêu gương tốt” theo quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Thực hiện tốt quy định thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái; ký cam kết và thực hiện tốt việc rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”. (5) 100% hộ gia đình đảng viên tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và hàng năm đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. (6) 100% đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, được cấp ủy nơi cư trú đánh giá gương mẫu thực hiện.

Tiêu chí riêng: (1) Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị để lãnh đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế. Thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hoặc góp phần xây dựng đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” được cấp có thẩm quyền công nhận. (2) Lãnh đạo đảng viên, viên chức và người lao động tích cực đổi mới phongcách, lề lối làm việc, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; trong năm có sáng kiến, cải tiến đem lại hiệu quả được ghi nhận, nhân rộng. (3) Lãnh đạo đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, trong thực thi nhiệm vụ và cung cấp dịch vụ công được nhân dân đánh giá mức độ hài lòng đạt 100%. (4) Tăng cường hoạt động tự chủ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên và người lao động.

Để thực hiện mục tiêu này, cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, Cấp ủy chi bộ đã tập trung đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Sở tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, đội ngũ đảng viên. Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, thực hiện mô hình chi bộ kiểu mẫu tại giai đoạn 2022-2025.

Nguồn: Nguyễn Tiến Thành/ Lê Thủy – Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 690
Hôm qua: 530
Đang online: 31
Tổng lượt truy cập :1316928