Giới thiệu chung

 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạch toán độc lập, thực hiện theo cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.

Quỹ thực hiện chức năng huy động, tiếp nhận và quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng của địa phương theo quy định của Pháp luật.
Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của Pháp luật.
1. Nhiệm vụ của Quỹ:
a. Vận động, tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; nguồn tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;
b. Tổ chức thẩm định, xét chọn chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định hỗ trợ đầu tư.
c. Chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng được hưởng nguồn tài chính do Quỹ hỗ trợ;
d. Thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê, kế toán và kiểm toán;
e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hoặc quy định.
2. Quyền hạn của Quỹ:
a. Phân bổ kinh phí cho từng chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án theo kế hoạch hàng năm được phê duyệt;
b. Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án được Quỹ hỗ trợ.
c. Đình chỉ, thu hồi kinh phí đã hỗ trợ khi phát hiện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn vi phạm cam kết về sử dụng kinh phí hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật liên quan; 
d. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định về đối tượng, hoạt động được hỗ trợ từ Quỹ.
Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 676
Hôm qua: 530
Đang online: 26
Tổng lượt truy cập :1316914