Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái với những kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2022

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản lý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 9 tháng đầu năm 2022 Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã đạt được một số kết quả cụ thể như:  

1. Về thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng: 09 tháng đầu năm Quỹ đã tiếp nhận và thu tiền DVMTR với tổng số tiền là 64.252,1 triệu đồng, đạt 108,3% so cùng kỳ năm trước; đạt 57,5% so với kế hoạch, đạt 100% so với số phải thu tại thời điểm báo cáo; Bên cạnh công tác thu tiền DVMTR Quỹ đã thực hiện công tác chi trả tiền DVMTR năm 2021 cho bên cung ứng DVMTR trên địa bàn toàn tỉnh là 112.495,8 triệu đồng cho 214.073,12 ha rừng trong lưu vực có cung ứng DVMTR đủ điều kiện chi trả(100%chi trả không sử dụng tiền mặt) và chi tạm ứng tiền DVMTR cho 02 ban quản lý rừng phòng hộ, chi hỗ trợ trồng cây phân tán.

Ảnh: Họp sơ kết 9 tháng năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

2. Về công tác tham mưu và chỉ đạo điều hành: đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành 19 văn bản, trong đó có 07 văn bản về thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, 12 văn bản về trồng rừng thay thế và đã phát hành 704 văn bản, trong đó: 508 văn bản về dịch vụ môi trường rừng; 25 văn bản về trồng rừng thay thế và 171 văn bản về các lĩnh vực khác như hành chính, tổ chức, thi đua khen thưởng.

3. Về Trồng rừng thay thế: Tiếp nhận 3.482,9 triệu đồng tương ứng với diện tích là 45,24hatổng số tiền đã thực hiện giải ngân là 9.468,9 triệu đồng.

4. Công tác đàm phán, ký kết hợp đồng: Ký mới 03 Hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR, nâng tổng số hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR đến nay là 53 hợp đồng (64 cơ sở).

5. Công tác kiểm tra, giám sát: đã thành lập 17 Đoàn kiểm tra, giám sát, kiểm tra giám sát về tình hình chi trả tiền DVMTR đối với UBND cấp xã; kiểm tra việc nộp tiền chi trả DVMTR của bên sử dụng DVMTR và giám sát công tác chi trả DVMTR năm 2021 do Bưu điện chi trả; Giám sát chủ rừng là tổ chức thực hiện chi trả cho bên nhận khoán bảo vệ rừng năm 2021.

6. Công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, pháp luật có liên quan:tổ chức tập huấn 11 lớp với 450 người tham gia, đồng thời viết 30 tin bài đưa lên Website của đơn vị; phát hàng nghìnsản phẩm truyền. Bên cạnh đó còn phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Yên Bái đã đăng tải 04 tin bài về hiệu quả của việc thực hiện chính sách chi trả dịch

vụ môi trường rừng và công tác quản lý, kiểm tra, giám sát sử dụng tiền DVMTR;

7. Đã và đang triển khai, thực hiện công tác rà soát, thống kê diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 và đăng ký kế hoạch năm 2023 tới các chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái.

Đạt được những kết quả như trên, Quỹ đã chủ động tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện chính sách chi trả DVMTR, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, đồng thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ một cách khoa học, có nhiều giải pháp cụ thể gắn với thực tiễn khi triển khai ở địa bàn cơ sở.

Ảnh: Công tác tuyên truyền, tập huấn năm 2022 tại huyện Lục Yên

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2022, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng còn lại của năm 2022, cụ thể:

Một là, thu tiền dịch vụ môi trường rừng 3 tháng cuối năm phấn đấu đạt 47.435,1 triệu đồng. Đưa tổng số tiền DVMTR thu được trong năm 2022 là 111.687,2 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch.

Hai là,rà soát diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng là tổ chức, UBND cấp xã và hộ gia đình cá nhân, tổng hợp xác định diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022; đối chiếu đăng ký kế hoạch nộp tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 của các bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng, làm cơ sở xây dựng Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023trình UBND tỉnh trong Quý IV năm 2022.

Ba là,hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR đối với các chủ rừng là tổ chức có khoán bảo vệ rừng và UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh theo kế hoạch năm 2022;

Bốn là, thực hiện tiếp nhận và giải ngân tiền trồng rừng thay thế năm 2022 đảm bảo theo quy định; Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiệm thu hoàn thành đối với diện tích rừng trồng thay thế đã kết thúc giai đoạn đầu tư đối với 2 Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải.

Năm là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú và thiết thực.

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, bổ ích tạo điều kiện cho mỗi CBVC và người lao động đều tích cực tham gia, hưởng ứng, góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2022.  

Nguồn: Ban biên tập Quỹ Bảo vệ và Phát riển rừng tỉnh Yên Bái
Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 513
Hôm qua: 667
Đang online: 32
Tổng lượt truy cập :1335764