Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

         Những ngày đầu tháng 3 năm 2021, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với sự chỉ đạo bài bản của cấp ủy Chi bộ thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, tạo ý thức tự giác cho mỗi cán bộ, đảng viên.

           Kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ. Chi bộ đã tổ chức quán triệt, học tập những nội dung cơ bản cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập chuyên đề các năm từ 2016-2021, cụ thể: (1) Năm 2017, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Năm 2018, chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Năm 2019, chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";  Năm 2020, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”;  Năm 2021, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị”. (2) Chi bộ đã triển khai, chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo; đồng thời tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho 100% cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động trong cơ quan học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện.

          Về Khâu đột phá thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, đồng chí Tô Xuân Quý, Bí thư Chi bộ cho biết: Qua 05 năm triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, cấp ủy Chi bộ đã tập trung lựa chọn các vấn đề trọng tâm, xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là:         

Thứ nhất là: Chi bộ đã sử dụng có hiệu quả quỹ thời gian làm việc. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, viên chức.
Thứ hai là: Các phòng, cán bộ viên chức được giao nhiệm vụ cụ thể, có mốc thời gian hoàn thành và lấy đó làm một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng trong các cuộc họp giao ban và cuối năm; Quan tâm lãnh đạo việc nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban bí thư.
Thứ ba là: Rà soát, bổ sung các nội quy, quy định, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
Thứ tư  là: Căn cứ vào quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò nêu gương, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, đảng viên, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với thực tiễn công tác; trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực về mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân nhằm đổi mới tác phong công tác, sát dân, sát cơ sở hơn, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của người dân là thước đo, đánh giá.
Thứ năm là: Những việc làm trên có tác dụng tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đến tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của đảng viên, cán bộ đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong những năm qua, góp phần đưa đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.       

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. (1) Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, định kỳ của chi bộ, chính quyền và đoàn thể; (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp, xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức biểu dương những gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; (3) Cấp ủy Chi bộ xây dựng  nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể; lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế làm việc; bổ sung, điều chỉnh những nội dung về chuẩn mực đạo đức của đơn vị, đảm bảo cụ thể, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, phù hợp từng đối tượng. Tiếp tục gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐU ngày 29/01/205 của Đảng ủy Sở, Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 gắn với chức năng nhiệm vụ của đơn vị; xác định các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, qua đó giải quyết kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, vấn đề phức tạp góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; (4) Từng cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước, lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, đạo đức công vụ; gắn với kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các đồng chí trong các ủy, người đứng đầu đơn vị, cần phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nêu gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập làm theo; (5) Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, kế hoạch hoạt động hằng năm của đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác làm thước đo tiêu chuẩn trong bình xét thi đua hằng năm.
 

Nguồn: Ban biên tập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 663
Hôm qua: 667
Đang online: 31
Tổng lượt truy cập :1335914