Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tham dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022, Cụm các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

          Chiều ngày 15 tháng 7 năm 2022, Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022, Cụm thi đua các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí trong thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của 12 đơn vị hành chính sự nghiệp trong Cụm thi đua.

  Ảnh Sơ kết 6 tháng đầu năm cụm thi đua 12 đơn vị hành chính thuộc Sở 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cụm thi đua khen thưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực trao đổi thông tin, phối hợp triển khai và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai và phát động thi đua đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là các dịp ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước và của tỉnh trong năm 2022, như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Doanh nghiệp việt nam hội nhập và phát triển”;  Cán bộ công chức, viên chức thực hiện thi đua Văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025” do Chính phủ phát động. Phong trào thi đua “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động. Phong trào thi đua “ Xây dựng con người Yên Bái, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” “Yên Bái cùng cả nước đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống chiến thắng đại dịch Covid-19” do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động và phong trào thi đua “ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng phát triển sản xuất nông nghiệp nhanh, bền vững theo hướng nâng cao năng xuất, chất lượng gắn với xây dựng nông thôn mới, quyết tâm đưa nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động.

  Ảnh Công trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Phượng, huyện Lục Yên 

 Với chức năng và nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua đã làm tốt công tác tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư; triển khai thực hiện các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của ngành đảm bảo đúng Quy định; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế Nông Lâm nghiệp. trong 6 tháng đầu năm Cụm thi đua đã đóng góp vào kết quả thực hiện chỉ tiêu Nhà nước giao chung của toàn ngành, đó là: Tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (giá so sánh năm 2010) 6 tháng đầu năm 2022 dự ước đạt 2.464,67 tỷ đồng, tăng 5,44% so với cùng kỳ. Cơ cấu tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 24,12% trong cơ cấu GRDP của tỉnh. Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành cơ bản đều đạt khá và cao so với cùng kỳ: (i) Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 183.482,3 tấn/316.000 tấn, đạt 58,1% kế hoạch (tăng 0,5% so với cùng kỳ); (ii) Sản lượng chè búp tươi đạt 33.960 tấn/68.000 tấn, đạt 49,9% kế hoạch (đạt 97,2% so với cùng kỳ); (iii) Tổng đàn gia súc chính ước đạt 738.363 con/760.000 con, đạt 97,2% kế hoạch (tăng 7,9% so với cùng kỳ); (iv) Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 34.503 tấn/60.000 tấn, đạt 57,5% kế hoạch (tăng 11,5% so với cùng kỳ). Trong đó sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính ước đạt 27.745 tấn/48.000 tấn, đạt 57,8% kế hoạch (tăng 13,2% so với cùng kỳ); (v) Trồng rừng được 13.942 ha/15.500 ha, đạt 90,0% kế hoạch (tăng 9,1% so với cùng kỳ); (vi) Sản lượng gỗ khai thác đạt 554.453 m3/750.000 m3, đạt 73,9% kế hoạch (tăng 31,1% so với cùng kỳ); (vii) Tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định đạt 63%/kế hoạch 63%; (viii) Sản lượng thuỷ sản ước đạt 7.408 tấn/13.650 tấn, đạt 54,3% kế hoạch (tăng 7,7% so với cùng kỳ). Diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 2.609,9 ha/2.603 ha, đạt 100,3% kế hoạch; (ix) Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG XD nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022 trình Ủy ban nhân dân tỉnh vào tháng 7/2022 (phấn đấu công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022); (x) Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh đạt 92,3%/kế hoạch 93%, đạt 99,2% kế hoạch.

           

            Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Thông Phó Cụm trưởng thi đua phát biểu triển khai các nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2022. 

            Về nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm của Cụm thi đua đồng chí Phó Cụm trưởng yêu cầu các đơn vị:  
          Một là, tuyên truyền sâu rộng các nội dung trọng tâm của Chỉ thị số p tục 05/CT-TU ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021-2025.
          Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết 67/NQ -HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh té xã hội năm 2022; phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu theo chương trình hành động số 56- CTr/TU ngày 01/11/2021 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 17/KH-SNN ngày 17/2/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện chương trình hành động số 56- CTr/TU ngày 01/11/2021 của tỉnh ủy và Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
          Ba là, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022: Kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2022) và 77 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022); Kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ lên thăm tỉnh Yên Bái (25/9/1958-25/9/2022); 77 năm ngày thành lập ngành nông nghiệp (14/11/1945 -14/11/2022).
          Bốn là, tiếp tục đầy mạnh công tác điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch đã đề ra, bảo đảm thực hiện đồng bộ trong phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng. Làm tốt công tác điển hình để rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng, phát huy sáng tạo trong xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo lan tỏa để triển khai trong những năm tiếp theo.
Năm là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phong trào thi đua và thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế, kế hoạch hoạt dộng của Cụm thi đua; kiểm tra và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để học tập.Cũng tại hội nghị Hội nghị đồng chí Phạm Duy Quang thay mặt thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônYên Bái đã trao cờ thi đua, bằng khen của tỉnh cho 2 tập thể Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vậtđã có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

  Ảnh: tặng Cờ và Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 đơn vị trong Cụm thi đua 

           Tổng kết chương trình Hội nghị, đồng chí Cụm trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện kế hoạch thi đua từ chính nhiệm vụ hàng ngày của mình để tự giác, quyết tâm thực hiện. Các phong trào thi đua này phải có tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Qua đó lựa chọn những tập thể, cá nhân thật sự xuất sắc, tiêu biểu cho từng lĩnh vực để đề xuất khen thưởng vào cuối năm. Tinh thần là khen thưởng phải đúng người, đúng việc, thực sự tạo nên động lực phấn đấu cho mỗi tập thể, cá nhân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Nguồn: Nguyễn Tiến Thành/Nguyễn Thị Thanh – Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 653
Hôm qua: 530
Đang online: 28
Tổng lượt truy cập :1316891