Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Yên Bái

Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã đạt được một số kết quả cụ thể thông qua một số nhiệm vụ như: (1) Về công tác tham mưu: đã phát hành 572 văn bản trong đó 431 văn bản về thực hiện chính sách chi trả DVMTR, 15 văn bản về tiếp nhận và quản lý tiền trồng rừng thay thế, 118 văn bản về lĩnh vực khác như hành chính, tổ chức, khen thưởng...: (2) thu tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR): Trong 6 tháng đầu năm đã thu được từ các đơn vị sử dụng DVMTR được 33.282,6 triệu đồng, đạt 92,5% so với cùng kỳ năm trước; đạt 29,8 % so với kế hoạch; đạt 99,8 % so với số phải thu tại thời điểm báo cáo; (3) Chi trả tiền DVMTR năm 2021cho bên cung ứng DVMTR trên địa bàn toàn tỉnh là: 112.496,5 triệu đồng (100% không sử dụng tiền mặt từ Quỹ) cho 14 chủ rừng là tổ chức, 8.549 chủ rừng là hộ gia đình cá nhân, 103 xã được giao quản lý diện tích rừng và 2 cộng đồng dân cư thôn bản; (4) Công tác tuyên truyền luôn được chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức như viết 17 tin bài về hoạt động của Quỹ đưa lên trang thông tin điện tử của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; In ấn 1.600 ấn phẩm truyền, mở 11 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về quản lý bảo vệ rừng gắn với thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Lục Yên cho 450 người tham gia; (5) về Trồng rừng thay thế: 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 564,6 triệu đồng tương ứng với với diện tích phải trồng rừng thay thế là 2,8ha; tổng số tiền đã thực hiện giải ngân là 5.139,1 triệu đồng; (6) Công tác kiểm tra, giám sát Quỹ đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ: Thành lập 03 Đoàn kiểm tra, trong đó: 01 Đoàn kiểm tra UBND cấp xã trên địa bàn huyện Lục Yên (kiểm tra 03 xã, đạt 15% kế hoạch); 02 Đoàn kiểm tra việc nộp tiền chi trả DVMTR của bên sử DVMTR trên địa bàn tỉnh Yên Bái (đã kiểm tra 08/41 công ty, đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng nội tỉnh, đạt 19,5%). Thực hiện 06 Đoàn giám sát công tác chi trả DVMTR năm 2021 do Bưu điện các huyện Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, Thị xã Nghĩa Lộ chi trả cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân.

 Hình ảnh giám sát việc chi trả tiền DVMTR năm 2021  

Đạt được những kết quả 6 tháng đầu năm 2022, Quỹ đã chủ động tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện chính sách chi trả DVMTR và trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh; Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tiến hành công tác xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR; công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng tiền DVMTR; công tác xử lý, xử phạt vi phạm về thực hiện chính sách chi trả DVMTR theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cấp huyện, xã trong việc thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Hình ảnh tập huấn tại huyện Lục Yên về thực hiện chính sách chi trả DVMTR 

Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng còn lại năm 2022, đó là:

- Nhiệm vụ thu tiền DVMTR:  thu tiền dịch vụ môi trường rừng 6 tháng cuối năm phấn đấu đạt 78.404,6 triệu đồng. Đưa tổng số tiền DVMTR thu được trong năm 2022 là 111.687,2 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch

- Nhiệm vụ chi tiền DVMTR: Phấn đấu tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng chi tạm ứng trong năm 2022 là trên 70,0 tỷ đồng cho các chủ rừng là tổ chức, doanh nghiệp và cho diện tích rừng do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý (đối với diện tích rừng tự nhiên có giao khoán bảo vệ).

- Tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện hỗ trợ trồng cây phân tán (cây Giổi ghép) năm 2022 từ nguồn tiền DVMTR không xác định được đối tượng chi năm 2021 cho người dân trên địa bàn các xã Trúc Lâu, Động Quan huyện Lục Yên;

- Hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR đối với các chủ rừng là tổ chức có khoán bảo vệ rừng và UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tiếp nhận, giải ngân các nguồn kinh phí được ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và tiếp nhận quản lý tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng bằng nhiều hình thức; đẩy mạnh tập huấn, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng người dân trong thực hiện quyền, nghĩa vụ quản lý bảo vệ rừng, hưởng lợi từ rừng, giám sát các tổ chức, UBND cấp xã trong việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định.

- Rà soát các diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng do các chủ rừng là tổ chức, UBND cấp xã đăng ký và đăng ký kế hoạch nộp tiền dịch vụ môi trường rừng của các bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng, làm cơ sở xây dựng Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023.

- Xác định diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 để làm cơ sở điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022.

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, bổ ích tạo điều kiện cho mỗi CBVC và người lao động đều tích cực tham gia, hưởng ứng, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chuyên môn năm 2022./.  

Một số hình ảnh hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022

Nguồn: Ban biên tập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 632
Hôm qua: 530
Đang online: 23
Tổng lượt truy cập :1316870