Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng nhiệm kỳ 2022-2025

Để tiến hành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 09/4/2022 về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; Công văn số 19-CV/ĐU ngày ngày 09/4/2022 Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ.

  

Ảnh tư liệu Đại Hội lần II nhiệm kỳ 2020-2022
          Theo đó, Đảng ủy Sở yêu cầu trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ phải gắn với lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; giải quyết những tồn tại, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Việc chuẩn bị nội dung đại hội, Chi bộ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đã bám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; Kế hoạch số 06-KH/ĐU, ; Công văn số 19-CV/ĐU ngày 09/4/2022 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hướng dẫn 01- HD/BTCĐUK Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh để chuẩn bị tốt một số nội dung, đó là:
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của chi bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát với tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, gắn với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận... của Đảng và của cấp trên, đặc biệt là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiêt thực, khả thi, hiệu quả đe thực hiẹn trong nhiệm kỳ 2022-2025 và những năm tiếp theo.
- Báo cáo kiểm điểm cấp ủy phải trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và đề ra giải pháp khắc phục.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết phải bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp để xây dựng dự thảo trình Đại hội thảo luận, quyết định.
          Đối với công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, phải theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp ủy câp trên. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến tiêu chuẩn về lập trường tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực thực tiễn; uy tín trong chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị; khả năng đoàn kết, quy tụ; có sức khoẻ và phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, lối sống, uy tín, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và quân chúng, nhân dân tín nhiệm.
- Thời gian tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025, không quá 01 ngày và hoàn thành trước ngày 30/5/2022.

Trụ sở Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, nơi tổ chức Đại hộ Chi bộ lần III

          Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã cơ bản hoàn tất, báo cáo Đảng ủy Sở để tổ chức đại hội vào ngày 25 tháng 5 năm 2022 theo lịch của Đảng Ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tạo không khí thi đua, phấn khởi trước thềm đại hội, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng phát động các phong trào thi đua giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thiết thực lập thành tích thực hiện tốt nhiệm vụ trong toàn đơn vị hướng tới Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025./. 

Nguồn: Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư chi bộ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 492
Hôm qua: 596
Đang online: 24
Tổng lượt truy cập :1296465