Chi bộ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tổng kết công tác đảng năm 2021

 Ngày 15/12/2021, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn dự và chỉ đạo. Đồng chí Tô Xuân Quý, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ chủ trì hội nghị.

         Tại Hội nghị đồng chí Tô Xuân Quý đã quán triệt nội dung, chương trình hội nghị tổng kết Chi bộ, gồm: (1) Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2021 của Chi bộ; (2) Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (3) thảo luận; (4) kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Chi bộ.

  Đồng chí Tô Xuân Quý – Bi thư chi bộ, giám đốc Quỹ, chủ trì cuộc họp 

Đồng chí Nguyễn Công Thành Chi ủy viên, phó Giám đốc thay mặt lãnh đạo đơn vị trình bày dự thảo báo cáo tổng kết chi bộ năm 2021. Theo đó trong năm Chi bộ luôn chú trọng chú trọng công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát về sinh hoạt chi bộ. Các đảng viên trong chi bộ luôn đoàn kết, nhất trí từ việc lãnh đạo tư tưởng, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong đơn vị đến việc xây dựng Đảng và chăm lo quần chúng. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, chủ yếu là kiểm tra nề nếp sinh hoạt, thu nộp đảng phí, việc nghiên cứu học tập của đảng viên cũng như kế hoạch rèn luyện của Đảng viên. Các đồng chí Chi ủy viên đã chủ động với nhiệm vụ của mình trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác; nhiều chủ trương của cấp ủy đã được triển khai kịp thời tại Chi bộ, đơn vị, nói chung đã duy trì được sự ổn định và kỷ luật trong Chi bộ. Có sự phối hợp, thống nhất cao giữa Chi uỷ và tập thể lãnh đạo đơn vị trong công tác lãnh đạo, điều hành các mặt công tác của Đảng và chuyên môn.

  Đồng chí Nguyễn Công Thành đọc dự thảo báo cáo tổng kết Chi bộ 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thái Bình Ủy viên BTV đảng bộ Sở, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của tập thể Chi bộ đảng, Ban Chi ủy Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng trong công tác xây dựng đảng năm 2021. Đồng chí đã thông báo về kết quả đạt được của toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2021 thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh uỷ và Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 15/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Về định hướng thảo luận đồng chí đã gợi ý Chi bộ cần: (1) tập trung thảo luận những hạn chế, tồn tại, khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng hiện nay trên địa bàn tỉnh; (2) đề ra giải pháp gì để khắc phục những tồn tại trong thời gian qua và định hướng cho năm 2022; (3) sự phối kết hợp giữa đơn vị với Chi cục kiểm lâm, Hạt kiểm lâm, Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR.

 Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn dự và chỉ đạo

Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Sở, hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và đưa ra các giải pháp, định hướng xử lý các kiến nghị, đề xuấtphương hướng, chương trình hành động, công tác xây dựng đảng năm 2022. Chi ủy Chi bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo đơn vị trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Cùng với đó là phát động phong trào thi đua trong toàn Chi bộ đẩy mạnh thực hiện các chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo đảm phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái.

Chi bộ đã nghiêm túc tự kiểm điểm, đánh giá trung thực và đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, đề ra giải pháp để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.
Để triển khai nhiệm vụ chi bộ năm 2022, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm: 
Một là, về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Hoàn thành công tác xác định diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR năm 2021 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở chi trả tiền DVMTR năm 2021 cho các chủ rừng ngay từ đầu Quý II năm 2022; Hoàn thiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022; điều chỉnh kế hoạch thu chi tiền dịch vụ năm 2021 trình Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm căn cứ thực hiện; Chi trả tiền DVMTR năm 2021 cho các chủ rừng đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, an toàn, công khai, minh bạch. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm 2022 làm cơ sở chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, đồng bộ có sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn cấp huyện và các ơơn vị có liên quan cấp tỉnh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về chính sách chi trả DVMTR bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng; Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sử dụng DVMTR nghiêm chỉnh chấp hành việc nộp tiền DVMTR theo đúng kỳ hạn, đảm bảo nguồn thu DVMTR trong năm theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt; Rà soát các cơ sở sử dụng DVMTR mới đi vào hoạt động, từ đó làm cơ sở tổ chức ký hợp đồng uỷ thác chi trả DVMTR theo quy định; Rà soát diện tích rừng cung ứng DVMTR, lập danh sách bên cung ứng DVMTR làm cơ sở xây dựng kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Tiếp nhận, quản lý và giải ngân tiền trồng rừng thay thế theo đúng quy định hiện hành. 
 Hai là,Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể 
Tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị, triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trước mắt là của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và định hướng tuyên truyền của cấp trên; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ủy cấp trên phát động; Hàng tháng tổ chức thực hiện sinh hoạt định kỳ đảm bảo cho toàn thể cán bộ đảng viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới sát hợp với tình hình. Hàng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo nội dung hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên;  Về công tác bồi dưỡng kết nạp đảng: tiếp tục giúp đỡ, bỗi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 quần chúng để kết nạp Đảng; Chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo hướng dẫn và quy định của Điều lệ đảng. 
Ba là, tiếp tục Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW
Tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu Ch th s 05-CT/TW ca B chính tr v tiếp tc đẩy mnh vic hc tp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh. Đ cao tinh thn t giác phn đấu, rèn luyn cán b, đảng viên vi s tham gia góp ý, giám sát ca qun chúng; xây dng và thc hin nghiêm túc, có kết qu kế hoch rèn luyn, phn đầu ca tng cá nhân trong cơ quan theo tm gương ca Bác H; Phổ biến, quán triệt đảng viên thc hin Ngh quyết TW 4 khóa XII Tăng cường xây dng, chnh đốn Đảng; ngăn chn, đẩy lùi s suy thoái v tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng, nhng biu hin t din biến, t chuyn hóa trong ni b. Đưa ni dung thc hin Ngh quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Ch th s 05-CT/TW vào ni dung sinh hot thường kỳ ca chi b. Kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp Đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. 
Bốn là,Đối vi công tác lãnh đạo các đoàn th qun chúng
Tiếp tục chđạo t chc Công đoàn thc hin đúng và đầy đủ các hướng dn ca Công đoàn cp trên; tp trung lãnh đạo, chđạo các t chc công đoàn, đoàn thanh niên xây dng t chc vng mnh, thc hin đúng chc năng, nhim v theo lut định và theo Điu l ca các t chc đoàn th. Tuyên truyn vn động cán b, đảng viên nhit tình quyên góp, ng h các loi quỹ, ủng hộ Quỹ ngừa Covid-19, Quỹ vì người nghèo...; tích cc tham gia các phong trào văn hóa, văn ngh, th dc, th thao do cơ quan và các đoàn th t chc, thường xuyên quan tâm chăm lo ti đời sng ca cán b công chc, viên chc, thăm hi các gia đình chính sách trong các ngày l, ngày tết.
Kết quả đánh giá, xếp loại, tập thể Chi bộ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021; đối với xếp loại mức độ nêu gương của cán bộ Đảng viên: 66,7% đảng viên Nêu gương tốt; 33,3% đảng viên nêu gương; đối với đánh giá xếp loại đảng viên trong Chi bộ có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bỏ phiếu đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

Đạt được những kết quả đáng khích lệ như trên là nhờ sự đồng thuận, thống nhất cao trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo chi bộ và sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng năm 2021./.
Nguồn: Lê Thủy/Ngọc Sơn -Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 672
Hôm qua: 667
Đang online: 31
Tổng lượt truy cập :1335923