Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái sinh hoạt chuyên đề năm 2024

Sáng ngày 26/3/2024, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tới toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị. Đồng chí Tô Xuân Quý, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung sinh hoạt.

Đồng chí Tô Xuân Quý, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng truyền đạt nội dung sinh hoạt Chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt đồng chí Tô Xuân Quý đã quán triệt, phổ biến đến các đảng viên, viên chức, người lao động nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí nêu rõ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân chính là chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân chính là làm cho nhân dân được thực hiện nghĩa vụ và hưởng thụ quyền lợi trong một xã hội tiến bộ và công bằng, với hành lang pháp lý đầy đủ và ngày càng hoàn thiện, để nhân dân thực sự là người chủ trong xã hội mới và ngày càng được thụ hưởng đầy đủ về vật chất và tinh thần. Người coi nhân dân là nguồn gốc của mọi sức mạnh; gắn bó với nhân dân là phát huy được sức mạnh truyền thống của dân tộc: “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”; “Phải gần gũi nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân, xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được”; đại đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công, như Bác từng tổng kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Mục tiêu của đại đoàn kết là đoàn kết toàn dân tộc. Bởi vì, đại đoàn kết dân tộc chính là nhiệm vụ của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng. Đảng có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, đoàn kết quần chúng tạo thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc cho con người. Hồ Chí Minh cho rằng “Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc”, “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác”.

Đối với quan điểm của Đảng về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đồng chí cũng đã nêu rõ “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”. Gắn bó với nhân dân là một nguyên tắc mà mỗi tổ chức đảng và cá nhân đảng viên phải tuân thủ, phải “thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Mục đích lý tưởng của Đảng luôn được Đảng ta khẳng định một cách nhất quán, đó là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng luôn là đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán xác định đoàn kết là giá trị cốt lõi trong kho tàng truyền thống quý báu của dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu mang đến thành công cho cách mạng Việt Nam. Đây cũng là giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho chiến lược đại đoàn kết của Đảng Cộng sản Việt Nam đi tới thắng lợi. Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc “là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đồng chí cũng yêu cầu các đảng viên, viên chức, người lao động cần nhận thức rõ các nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Chuyên đề Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị về vị trí, tầm quan trọng của gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Hai là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng làm cơ sở vững chắc để xây dựng đoàn kết trong hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; Ba là,tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; Bốn là,thực hành và phát huy dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong tất cả các loại hình tổ chức và đơn vị cơ sở. Có cơ chế, chính sách phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; Năm là, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân; thực hiện tốt các chính sách xã hội, an sinh, giảm nghèo bền vững gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;Sáu là,tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả. 

Đảng viên, viên chức, người lao động Quỹ Bảo vệ phát triển rừng thảo luận về nội dung của Chuyên đề

Tại buổi sinh họat, nhiều ý kiến thảo luận, tập trung tham gia ý kiến về nội dung của Chuyên đề đối với việc thực nhiệm vụ của đơn vị trong công việc phải luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến, gắn bó với nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân. Luôn nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Tô Xuân Quý, Bí thư chi bộ yêu cầu mỗi đảng viên, viên chức, người lao động cần nêu cao hơn nữa ý thức, tự nghiên cứu, học tập thấm nhuần hơn nữa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như các nhiệm vụ và giải pháp mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đề ra.

Nguồn: Ban biên tập - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 690
Hôm qua: 667
Đang online: 35
Tổng lượt truy cập :1335941