Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2024

 Chiều ngày 20/5/2024, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2024 với nội dung “Ôn lại lịch sử kỷ niệm 124 năm ngày thành lập tỉnh Yên Bái (11/4/1900-11/4/2024); tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong đảng”. Đồng chí Tô Xuân Quý, UVBCH Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung sinh hoạt. 100% cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động trong cơ quan Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tham dự buổi sinh hoạt.

Đồng chí Tô Xuân Quý, UVBCH Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ triển khai nội dung sinh hoạt Chuyên đề Quý II năm 2024

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Tô Xuân Quý đã cùng với các đảng viên, viên chức, người lao động ôn lại lịch sử kỷ niệm 124 năm ngày thành lập tỉnh Yên Bái. Nêu cao tinh thần yêu nước, bất khuất kiên cường của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái mà tiêu biểu là Khởi nghĩa Yên Bái do cụ Nguyễn Thái Học lãnh đạo, trải qua 124 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực cánh sinh, phát huy nội lực, kiên quyết chống lại tư tưởng bảo thủ, ỷ lại, bao cấp, huy động và tranh thủ tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao và vững chắc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 6% (đứng thứ 7/14 tỉnh trong khu vực, đứng thứ 36/63 tỉnh, thành). Tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2023 đạt 5,29%, đứng thứ 3/14 tỉnh trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng năm 2023 đạt 6,46%, chỉ số sản xuất công nghiệp bằng 107% so với năm 2022, đứng thứ 3/14 tỉnh trong khu vực, cơ cấu nội ngành chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo. Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ năm 2023 đạt 6,03%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2022, đứng thứ 7/14 tỉnh trong khu vực...

Đối với nội dung Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng chí đã nêu rõ Đảng ta xác định kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng: Trong suốt quá trình hoạt động, Đảng không những luôn coi trọng mà còn xác định kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng, nội dung lãnh đạo của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã khẳng định kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng: “Muốn lãnh đạo tốt, … phải tăng cường việc kiểm tra, xem xét để kịp thời phát hiện những kinh nghiệm thành công hoặc thất bại mà bồi bổ cho công tác lãnh đạo của mình. Lãnh đạo mà không kiểm tra thì lãnh đạo sẽ trở thành quan liêu”. Công tác kiểm tra, giám sát là khâu rất quan trọng vì nó là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; đồng thời là một bộ phận rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong toàn bộ công tác lãnh đạo của Đảng. Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền thì càng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Báo cáo xây dựng Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã rút ra một trong năm bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, trong đó khẳng định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là: “Đảng phải tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đảng để phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm,khuyết điểm; kiểm tra, giám sát công tác, năng lực và phẩm chất của cán bộ, đảng viên”.

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2024

Đồng chí cũng đã nêu rõ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng thời gian tới:

Một là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cải tiến, đổi mới phương pháp, quy trình, kỹ 7 năng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, thận trọng, chặt chẽ, khả thi, trong đó tập trung vào các cơ chế, biện pháp chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên; có chế tài để phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm kỷ luật đảng; Hai là, đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Chi bộ bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; chú trọng kiểm tra, giám sát việc học tập, nghiên cứu quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; Ba là, Chi bộ phải thường xuyên bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên, tình hình thực tế của đơn vị để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung và hình thức kiểm tra, giám sát đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả; đồng thời báo cáo, xin ý kiến tổ chức đảng cấp trên xem xét, hướng dẫn xử lý những khó khăn vướng mắc (nếu có) trong hoạt động kiểm tra, giám sát; Bốn là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Năm là, kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên từ khi mới phát sinh, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ trong nội bộ, ngay từ chi bộ; đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình, mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên của chi bộ; chủ động phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những đảng viên có sai phạm; Sáu là, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, góp phần triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch của cấp ủy các cấp đến từng đảng viên của Chi bộ; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Chi bộ được tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

Chi bộ thảo luận nội dung sinh hoạt chuyên đề

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Tô Xuân Quý, Bí thư chi bộ yêu cầu mỗi đảng viên, viên chức, người lao động nghiên cứu sâu hơn nữa nội dung sinh hoạt của chuyên đề để phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm của bản thân. Đối với Chi bộ cần thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát công tác, năng lực và phẩm chất của đảng viên, viên chức, người lao động để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Tô Xuân Quý/Hoàng Thế Anh - Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 700
Hôm qua: 667
Đang online: 36
Tổng lượt truy cập :1335951