HÌNH ẢNH THÀNH LẬP CỤM THI ĐUA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 6 TỈNH TÂY BẮC